MEINDERT DOUMA LEEN

Aanmelding:

Het  bestuur stelt op dit moment jaarlijks aan studenten die voldoen aan de voorwaarden een pensie ter beschikking van maximaal € 2500,00. 

Een student moet voor het verkrijgen van een bijdrage voldoen aan de volgende voorwaarden:De student moet (gaan) studeren aan een Universiteit in Nederland (kan in overleg ook in het buitenland).Moet geboren zijn in Friesland of dusdanige "wortels" hebben, bij voorkeur uit de de gemeente NoardEastFryslân. Het aanvraagformulier studiepensie moet uiterlijk 1 juni van betreffende jaar binnen zijn bij bestuur. 

De resultaten moeten goed zijn, dit aantonen aan de hand van tot dusver behaalde resultaten (afgesloten opleidingen). 

Pensie verlening is mede afhankelijk van de inkomenssituatie van de ouders (aangifte IB wordt gevraagd.) Opgave van de inkomsten en uitgaven van de student wordt ook gevraagd. De gevraagde persoons- en financiële gegevens van zowel de ouders als van de aanvrager worden gebruikt voor de beoordeling van de aanvraag pensie. De gegevens worden bewaard in het dossier van de student-aanvrager en worden door de stichting tot 5 jaar na de beëindiging van de pensie bewaard bij de secretaris. Daarna vernietigd. De gegevens zijn alleen voor het zittende bestuur beschikbaar. 

Mocht blijken dat er na ontvangst van het ingevulde aanvraagformulier u in principe in aanmerking komt voor een pensie dan zullen wij u uitnodigen voor een sollicitatiegesprek. Dit gesprek zal na de uitslag van de examens plaatsvinden. De datum zal tijdig door het bestuur aan de sollicitant worden doorgegeven. 

Aanvraag

Heeft u problemen met de download, stuur dan een email naar: tjeerd.jorna@hetnet.nl 
Van de overeenkomst wordt een akte van toekenning pensie gemaakt en in een reglement worden de voorwaarden waaraan moet worden voldaan overeengekomen.